گزارش تصویری مراسم جشن پایان سال

  • هانیه محمدی
  • نفیسه قاسمی
  • منیره احمدی

با توجه به نیاز به فلان موضوع تصمیم گرفته شد ….. بنابراین در تاریخ ….

نام نام خانوادگیدرس نمره
هانیهمحمدیریاضی ۱۹
نفیسهقاسمیادبیات۲۰
جدول شماره ۱: لیست نمرات
مهم از تر درس خوندن روش درس خوندنه

همانطور که در تصویر میبینید، .همانطور که در تصویر میبینید، .همانطور که در تصویر میبینید، .

اسکرول به بالا